Vyhledat

Všeobecné smluvní podmínky

užívání služeb poskytovaných společností Zdeněk Matuška (IČ:04198816) (mimo jiné) na stránkách (URL) www.hracky-vybavicky.cz (dále jen „Podmínky”)

1. Obecné podmínky užívání

1.1. Tyto Podmínky obsahují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

1.2. Zdeněk Matuška (IČ:04198816) je provozovatelem platformy hracky-vybavicky.cz (přístupné Uživatelům zejména prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese (URL) www.hracky-vybavicky.cz), jejímž prostřednictvím Zdeněk Matuška jako Poskytovatel Služby (i) zprostředkovává Uživateli obsah zaměřený primárně na design exteriérů a interiérů; a (ii) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Portálu (definován níže).

Hracky-vybavicky.cz není internetovým obchodem a nenese odpovědnost za správnost údajů poskytnutých od partnerů, a to včetně cen, velikostí, popisků, dostupností či přesnosti fotografií. Před uskutečněním nákupu proto doporučujeme zkontrolovat aktuálnost údajů přímo na stránkách obchodu, na který jste z portálu hracky-vybavicky.cz přesměrováni. Na všechny produkty, které Portál nabízí, se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a hracky-vybavicky.cz za ně nijak neodpovídá.

1.3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů v souvislosti s užíváním Služeb Poskytovatele, jakož i další související právní vztahy.

1.4. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.4.1. „Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

1.4.2. “E-shop” má význam uvedený v čl. 2.3.4. těchto Podmínek;

1.4.3. “Návštěvník” má význam uvedený v čl. 2.3.1. těchto Podmínek;

1.4.4. „Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.4.5. “Oznámení” má význam uvedený v čl. 4.8. těchto Podmínek;

1.4.6. „Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor těchto Všeobecných smluvních podmínek užívání a Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies;

1.4.7. „Portál” znamená webové stránky umístěné na adrese (URL) hracky-vybavicky.cz;

1.4.8. „Poskytovatel” Služeb na Portálu je společnost Zdeněk Matuška, IČ:04198816, Břeclavská 4, Kostice, 691 52, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.4.9. “Profesionál” má význam uvedený v čl. 2.3.3. těchto Podmínek;

1.4.10. “Registrovaný Návštěvník” má význam uvedený v čl. 2.3.2. těchto Podmínek;

1.4.11. „Služba (Služby)” znamená soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli, které zahrnují (i) zprostředkovávání obsahu zaměřeného především na design exteriérů a interiérů Uživatelům a (ii) další související služby;

1.4.12. „Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;

1.4.13. „Uživatel” je každá fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele bez ohledu na to, zda je Návštěvník, Registrovaný Návštěvník, Profesionál nebo E-shop;

1.4.14. “Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Portál Uživateli a dostupný prostřednictvím Portálu. Uživatelský obsah netvoří osobní údaje;

1.4.15. “Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

2. Uživatelé

2.1. Vstupem na Portál nebo jakýmkoliv jiným užitím Portálu a/nebo Služeb se stáváte Uživatelem. Jako Uživatel jste povinni se seznámit s těmito Podmínkami.

2.2. Vstupem na Portál a jakýmkoli užitím Portálu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená. To zahrnuje veškerá pravidla a další podmínky, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li jako Uživatel s těmito Podmínkami, nejste oprávněn užívat Portál ani Služby.

2.3. Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů:

2.3.1. “Návštěvník”, tj. Uživatel, jež má v rámci Portálu přístup k obsahu, který na Portál vkládají ostatní Uživatelé, nemůže však prezentovat výsledky své práce (dále jen “Návštěvník”);

2.3.2. “Registrovaný Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Portálu přístup k obsahu vkládanému na Portál ostatními Uživateli a může prezentovat výsledky své práce, a to především v oblasti designu exteriérů a interiérů ostatním Uživatelům (dále jen “Registrovaný Návštěvník”);

2.3.3. “Profesionál”, tj. Uživatel, který jakožto podnikatel oprávněný k této činnosti prostřednictvím Portálu nabízí a prezentuje své služby zaměřené primárně na oblast designu interiérů a exteriérů (dále jen “Profesionál”);

2.3.4. “E-shop” (resp. příslušný provozovatel), tj. Uživatel, který v rámci své podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání, mimo jiné nabízí a prodává zboží související s oblastí designu interiérů a exteriérů, a dané zboží představuje prostřednictvím Portálu ostatním Uživatelům (dále jen “E-shop”)

(Návštěvník, Registrovaný Návštěvník, Profesionál a E-shop dále společně také “Uživatelé”)

2.4. Návštěvník:

2.4.1. se pro užívání Služeb nemusí registrovat na Portálu;

2.4.2. není oprávněn vkládat na Portál žádný Uživatelský obsah (to zahrnuje fotografie, popisy fotografií, příspěvky v diskuzích Uživatelů aj.);

2.4.3. při užívání Služby jedná nad rámec své podnikatelské činností a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tedy není podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku);

2.4.4. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka dle čl. 3.2.1. těchto Podmínek.

 

3. Poskytované služby

3.1. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Portálu Uživateli využívat následující Služby:

3.1.1. možnost přispívat do diskuzních vláken v rámci Portálu;

3.1.2. možnost obdržet informace týkající se zboží E-shopů související s designem interiérů a exteriérů a které jsou prezentovány prostřednictvím Portálu;

3.1.3. další služby dostupné dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele.

(dále jen “Služba” nebo “Služby”)

3.2. Služby, které nabízí Poskytovatel prostřednictvím Portálu, se liší v závislosti na typu Uživatele využívajícího Služby.

3.2.1. Návštěvník je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1., 3.1.2. a 3.1.3. těchto Podmínek;

3.2.2. Registrovaný Návštěvník je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1. až 3.1.3. těchto Podmínek.

3.2.3. E-shop je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1. až 3.1.3. těchto Podmínek.

3.3. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb bezplatné. Uživatel však nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s používáním Služeb a realizací přístupu a používáním Portálu (např. náklady na internetové připojení).

3.4. Ujednáním čl. 3.3. těchto Podmínek není nijak dotčeno právo Poskytovatele (i) změnit a/nebo rozšířit nabídku služeb Poskytovatele na Portálu ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby ani právo Poskytovatele (ii) na odměnu od E-shopu sjednanou na základě samostatné smlouvy.

3.5. Poskytovatel je oprávněn pro vybrané skupiny Uživatelů vyhradit poskytování určitého typu Služeb, případně určité kombinace Služeb, v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.

4. Uživatelský obsah

4.1. Uživatel dále není oprávněn:

4.1.1. umisťovat na Portál Uživatelský obsah, který obsahuje erotický a/nebo pornografický obsah, zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další Uživatelský obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

4.1.2. v rámci Uživatelského obsahu uvádět nepravdivé údaje, které mohou významně ohrozit jiného spoluobčana, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou závážnou újmu;

4.1.3. umístěním Uživatelského obsahu poškozovat dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;

4.1.4. vkládat na Portál nebo zasílat ostatním Uživatelům nevyžádána obchodní sdělení (“spam”);

4.1.5. vkládat na Portál jakoukoliv svou reklamu (není-li těmito Podmínkami nebo aktuální nabídkou služeb Poskytovatele na Portálu stanoveno jinak) nebo reklamu třetích osob.

4.2. Uživatel je oprávněn jím poskytnutý Uživatelský obsah (i) odstranit, jedná-li se o obrazový obsah (zejména fotografie); a (ii) odstranit a upravovat v případě textového obsahu (zejména příspěvky v uživatelských diskuzích, popisy fotografií aj.).

4.3. Poskytovatel Uživatelský obsahu nijak nekontroluje ani jej neanalyzuje. Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu vkládanému na Portál Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti.

Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4.4. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k použití veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatelé kategorie Registrovaný Návštěvník, E-shop poskytli v rámci Portálu (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, návrhům, informacím, popisům, vizualizacím, projektům, postupům, návodům, technickým dokumentacím, komentářům a veškerým dalším informacím poskytnutých Uživatelem), a to ve vztahu jak k Uživatelskému obsahu, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele, tak k Uživatelskému obsahu, který již výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je oprávněn užít výše uvedený Uživatelský obsah veškerými v dané době známými způsoby užití, je oprávněn Uživatelský obsah užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným Uživatelským či jiným obsahem. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném rozsahu jakékoliv třetí osobě, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena bezplatně, je neodvolatelná a trvá i poté, co Uživatel zruší svou registraci na Portálu či jiným způsobem ukončí užívání Služeb.

4.5. Vznikne-li v souvislosti s Uživatelským obsahem Poskytovateli jakákoliv újma, je za tuto újmu zodpovědný Uživatel, který daný Uživatelský obsah na Portál vložil. V takovém případě se Uživatel zavazuje plně odškodnit Poskytovatele za veškerou takto vzniklou újmu.

4.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv (a to i bez předchozího upozornění) odstranit nebo znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého vlastního uvážení uzná za vhodné či nutné Uživatelský obsah odstranit nebo zcela znepřístupnit.

4.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit nezbytné právní kroky proti Uživatelům, kteří na Portál vkládají Uživatelský obsah porušující obecně závazné právní předpisy.

4.8. Ve vztahu k Uživatelskému obsahu, který porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky, Poskytovatel neprodleně učiní veškeré potřebné kroky (které po něm lze požadovat) k odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu. A to po obdržení oznámení o Uživatelském obsahu (dále jen “Oznámení”), které:

4.8.1. musí být Poskytovateli doručeno písemně na emailovou adresu jsem@zdenekmatuska.cz;

4.8.2. musí obsahovat zejména: (i) identifikaci osoby, která Oznámení podává (včetně kontaktních údajů); (ii) přesnou identifikaci Uživatelského obsahu, který porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; (iii) prohlášení, že předmětný Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky, a rovněž vysvětlení důvodů tohoto porušení (v případě tvrzeného zásahu do autorských práv je třeba specifikovat mj. to, k jakému autorskému dílu se mají autorská práva vztahovat, která osoba disponuje autorskými právy, a dále doložit, že zveřejněním Uživatelského obsahu na Portálu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto autorských práv); a (iv) další informace nezbytné pro posouzení závadnosti předmětného Uživatelského obsahu;

4.8.3. musí obsahovat správné, pravdivé, úplně a odůvodněné informace a musí být podáno oprávněně.

4.9. Osoba, která činí Oznámení, odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a odůvodněnost informací a za oprávněnost podání Oznámení. Není-li Oznámení podáno oprávněně, nebo obsahuje-li Oznámení nesprávné, nepravdivé, neúplné nebo neodůvodněné informace, odpovídá osoba, která Oznámení učinila, za jakoukoli případnou újmu vzniklou Poskytovateli, jinému Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě.

4.10. Nebude-li podané Oznámení obsahovat alespoň náležitosti dle čl. 4.8.2. těchto Podmínek, Poskytoval nemusí toto Oznámení považovat za řádně učiněné. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si od osoby, která Oznámení učinila, dodatečné doplňující informace.

VYHLEDÁVÁNÍ 

Pro úplný seznam výsledků prohledáváme názvy produktů a popisné texty produktů několika milionů nabídek poskytnutých našimi partnery. Do vyhledávání rovněž zahrnujeme názvy produktových kategorií, a/nebo produktové parametry. Výsledky vyhledávání následně řadíme podle relevance k hledanému výrazu. Výsledky vyhledávání vycházející z názvu produktu mají vyšší relevanci než výsledky vyhledávání, které jsou na bázi popisných textů. V seznamu výsledků proto zobrazujeme výše ty produkty, v jejichž názvu se objevuje klíčové slovo, než produkty, které klíčové slovo v názvu nezahrnují. Vyhledávání několika slov může vést k výsledkům vyhledávání, v nichž se hledané výrazy zobrazují vedle sebe nekoherentně. To může zahrnovat, ale není omezeno na vyhledávání určitých značkových výrobků ve spojení s obecnými výrazy. Hledání značky a "kalhoty" může vyhledat nejen kalhoty příslušného výrobce, ale rovněž ty produkty, které používají název značky v textu nabídky. Jedná se například o situace, kdy má název značky popisnou zvláštnost, nebo zkratku. 

V případě, že máte k výpisu našich výsledků vyhledávání nějaké otázky, narazíte na chyby či zjistíte, že došlo k porušení práv k ochranným známkám, neváhejte nás kontaktovat na adrese jsem@zdenekmatuska.cz

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Uživatel má povinnost při užívání Portálu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje. Při komunikaci s ostatními Uživateli Portálu má Uživatel povinnost poskytovat pouze pravdivé informace a jednat zdvořile a s úctou.

5.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

5.2.1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

5.2.2. se před zahájením užívání Portálu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, dále těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

5.2.3. při využívání zpoplatněných služeb (nebo v situaci, kdy by kdykoliv v budoucí době byla nabídka služeb Poskytovatele na Portálu rozšířena a/nebo změněna ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby) je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně způsobilý k právnímu jednání (zejména s ohledem na svůj věk), případně je zastoupen zákonným zástupcem;

5.3. Uživatel má povinnost při užívání Portálu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

5.3.1. užívat Portál a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,

5.3.2. užívat Portál a Služby způsobem, který by mohl poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;

5.3.3. pozměňovat obsah Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, ani do Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;

5.3.4. získávat osobní údaje jiných Uživatelů;

5.3.5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který nezasahuje do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele, a který je v souladu s určením Portálu.

5.4. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

6. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a uživatelem

6.1. Registrací dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

6.2. Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřena dokončením procesu registrace. V rámci tohoto procesu má Uživatel povinnost vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami. Tento souhlas zahrnuje také souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

6.3. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nijak nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele si Uživatel hradí sám.

6.4. Registrovaný uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit. Uživatelský obsah, který příslušný Uživatel na Portál poskytl, zůstává však i po zrušení registrace Uživatelem dostupný prostřednictvím Portálu ostatním Uživatelům. Poskytovatel není povinen daný Uživatelský obsah odstranit a/nebo ho jiným způsobem znepřístupnit. Licence k užití Uživatelského obsahu dle čl. 4.4. těchto Podmínek trvá i po zrušení registrace Uživatele ve stejném rozsahu.

7. Práva k portálu

7.1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu.

7.2. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

7.3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, s výjimkou případů, kdy k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

8. Následky porušení podmínek

8.1. V případě závažného nebo méně závažného, avšak opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele má Poskytovatel právo omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.

8.2. V případě velmi závažného nebo opakovaného závažného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů a/nebo umístění Uživatelského obsahu v rozporu s čl. 4.2. těchto Podmínek) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

8.2.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo

8.2.2. znemožnit Uživateli přístup na Portál a další užívání Služeb.

9.   Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoliv jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

10.   Používání cookies

10.1.   Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání a metody, jak jejich používání zakázat, naleznete zde.

9. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

9.1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak, jak jsou” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky týkající se Služeb nebo Portálu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

9.1.1. Portál a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.1.2. Portál a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

9.1.3. Portál a Služby budou poskytovány bez chyb;

9.1.4. Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;

9.1.5. Uživatelský obsah bude v rámci Portálu zálohován a nebude poškozen, upraven či odstraněn;

9.1.6. Uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.

9.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

9.2.1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Portálu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Portálu a/nebo Služeb;

9.2.2. realizací přístupu a užívání Portálu a/nebo Služeb;

9.2.3. stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Portálu;

9.2.4. počítačovými viry;

9.2.5. ztrátou Uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;

9.2.6. neoprávněným přístupem k Uživatelskému obsahu nebo jiným informacím Uživatele;

9.2.7. zneužitím Portálu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

9.2.8. nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoliv Uživatelského obsahu;

9.2.9. ukončením provozování Portálu a/nebo Služeb.

9.3. Poskytovatel není právně zodpovědný za Uživatelský obsah a další informace dostupné v rámci Portálu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším informacím dle předcházející věty, či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

9.3.1. je Uživatelský obsah a/nebo další informace úplný, přesný, pravdivý a aktuální;

9.3.2. bude Uživatelský obsah a/nebo další informace dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.3.3. Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.

9.4. Kliknutím na odkazy umístěné na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli, aby se seznámil s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez náhrady ukončit provozování Portálu a/nebo poskytování Služeb.

10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či zcela ukončit přístup Uživatele na Portál.

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká žádný nárok na náhradu jakékoli újmy či škody (ač už přímé či nepřímé) plynoucí z tohoto omezení, či ze zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Portálu nebo Služeb.

10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze v případě, že Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Portálu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, má povinnost nepokračovat s užívání Portálu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

10.5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

10.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Portálem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být v souladu s obecně závaznými právními předpisy převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nijak neovlivňuje platnost a účinnost těchto Podmínek.

10.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.8. Jakékoli spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu a/nebo Služeb Uživatelem řeší příslušné soudy České republiky.

10.9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2023

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Zdeněk Matuška, IČ:04198816 , Břeclavská 4, Kostice, 691 52, adresa elektronické pošty: jsem@zdenekmatuska.cz